Available courses

Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee opettaja- ja kouluyhteisöjen moniammatillisen yhteistyön tekemisen tapoja ja osaa soveltaa niitä työssään - osaa kuvata perheiden moninaisuutta, tuntee kotien ja koulun välisen yhteistyön tekemisen tapoja ja osaa soveltaa niit#8230;

Oppimispäiväkirjat, opetusmonisteet, nuotitOppimispäiväkirjat, opetusmonisteet, nuotit
OPISKELIJA - osaa selittää liikunnan kasvatuksellisen merkityksen ja liikunnan kokonaisvaltaisuuden lasten ja nuorten kehityksen tukijana. - osaa soveltaa tietojansa liikunnan opetussuunnitelman laadinnassa sekä liikunnan opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa luokilla 0-6. - …

https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=45810599&haettuOpas=-1
410087P Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit, 5 op OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa …
Global Education Development    [1]     Course dates: 01.02.2020 – 30.04.2020 Registration dates: 01.12.2019 – 12.01.2020 Coordinating university: University of Oulu  Responsible teacher: Elina Lehtomäki, elina.lehtomaki@oulu.fi Course coordinator:&…
412056P Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet, 5 op Osaamistavoitteet - opiskelija osaa määritellä aistitoiminnan periaatteet ja hermoston toimintaperiaatteet - opiskelija osaa arvioida nykyaikaisia tutkimusmenetelmiä kognitiivisen ja neuropsykologian alueella - opiskelija tunnistaa hermos…
Ajoitus 1. vuosi Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa • käyttää kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen etiikkaan liittyvää käsitteistöä eritellessään ja ratkaistessaan kasvatustyön käytännössä eteen tulevia kysymyksiä • kuvata tärkeimpiä kasvatusfilosofisen …