Available courses

De studerande har fått en allmän orientering i kultur, samhälle, religion och historia i Sverige och Svenskfinland. Dessutom ska de studerande kunna diskutera och problematisera begreppen svensk och finlandssvensk identitet samt kulturyttringar i Sverige och Svenskfinland, i historia och nutid. T…

Genomgång av svensk litteraturhistoria, diskussion av skönlitterära verk.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja käyttää erilaisia kielellisen kehityksen tukemisen menetelmiä. Lisäksi opiskelija tunnistaa erilaisia ryhmänohjauksen periaatteita. Sisältö: Kielellisen kehityksen tukemisen menetelmien kuvaus, ryhmän ohjaamisen periaatteet, ryhmän ohjaa…
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa logopedisen tutkimuksen erityisluonteen ja erityiskysymykset. Opiskelija pystyy suunittelemaan oman pro gradu -tutkielmansa tutkimusasetelman ja valitsemaan tutkimukseen sopivat menetelmät. Sisältö: Logopediset tutkimusasetelmat, …
Anarâškielâ kirjálâš kevttim 2
Syventävä inarinsaamen äänne- ja muoto-opin kurssi. Kurssin opetuskieli on inarinsaame.
ECTS Credits: 5 ECTS credits / 135 hours of work Language of instruction: English Timing: The course is held in the autumn term 2017 and 2018, during periods I and II. An alternative method for taking the course will be provided in the spring if the student is unable to take the course in the autumn…