Available courses

Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät Laajuus: 5 op Koodi: ay410088P Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kasvatusfilosofisen tutkimuksen pääsuuntauksia ja ymmärtää niiden pohjalta syntyviä kasvatukseen liittyviä kysymyksenasetteluja, kasvat…
Laajuus: 5 opKoodi: ay410084P Osaamistavoitteet Kurssin käytyään opiskelija osaa: tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen soveltaa kasvatustiet…