Kursutbud

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: tarkastella aluekehitystä ja aluepolitiikkaa hyödyntämällä yhteiskuntamaantieteen ja poliittisen maantieteen lähestymistapoja ja käsitteitä. Arvioida ja tarkastella kansallisia ja Euroopan unionin aluekehittämisen mekanismeja ja aluepolitiikkaa er…
Osaamistavoitteet / Learning outcomes: Seminaarityöskentelyn myötä opiskelija osaa vertailla erilaisia tutkimuksellisia lähtökohtia ja osaa suhteuttaa oman Pro gradu -tutkielmansa alan yleiseen traditioon. Seminaarien myötä opiskelija osaa käyttää keskeisiä alansa käsitteitä ja oppii al…