Moodle-ohjeet opettajalle (Oulun korkeakoulujen Moodle)

11. Tentti-aktiviteetti


Tentti-aktiviteetilla voi luoda tentin, jossa on eri tyyppisiä kysymyksiä, kuten Monivalinta-, Tosi-Epätosi- ja Essee-kysymyksiä. Kysymykset säilytetään Kysymyspankissa Moodle-kurssilla ja kysymyksiä voi käyttää uudelleen eri tentteihin. Moodle arvioi automaattisesti muut kysymystyypit, paitsi essee-vastaukset, jotka opettajan tulee arvioida käsin.

Essee-kysymyksiin voit käyttää myös Tehtävä-aktiviteettia.

Moodle-tentti kannattaa tehdä seuraavassa järjestyksessä (klikkaa linkkiä ohjevideoon):


Kirjalliset ohjeet tentin tekemisestä:

1.  Kysymyspankissa kategorioiden ja kysymysten tekeminen

Voit luoda tenttikysymyksiä valmiiksi ja järjestää ne kysymyspankin kategorioihin jo etukäteen, ennen kuin otat tentin käyttöön kurssillasi. Kategoria toimii "varastona/kansiona", josta voit poimia kysymyksiä eri tentteihin.

 1. Klikkaa Hallintatyökaluissa Kysymyspankki-painiketta
 2. Kategoriat-välilehdellä lisää kategoriat kysymyksille esim. teemoittain

  Kategoriat

 3. Kirjoita kategorialle nimi > Lisää kategoria (kategorioita voit lisätä myöhemminkin).

  Lisää kategoria

 4. Kysymykset-välilehdellä luo uusi kysymys ”Luo uusi kysymys” painikkeestaLuo uusi kysymys
  Lisätietoa eri Kysymystyypeistä

  Tässä on esimerkkinä Monivalinta-kysymyksen luominen Kysymyspankissa:
  1. Kategoria: Valitse kategoria, johon kysymys kuuluu
  2. Kysymyksen nimi: Näkyy opettajalle Kysymyspankissa
  3. Kysymysteksti: Opiskelijalle näkyvä kysymysteksti
  4. Oletuspisteet: kuinka monta pistettä saa oikeasta vastauksesta
  5. Yleinen palaute: on kysymyskohtainen ja kaikille opiskelijoille sama, esim. oikean vastauksen perustelut
  6. Yksi tai useita vaihtoehtoja: Valitse, onko kysymykseen yksi tai useita oikeita vaihtoehtoja
Monivalinta-kysymyksen asetukset

Vastaukset-kentässä:

 1. Vaihtoehto: kirjoita vastausvaihtoehto (eri laatikoihin oikea ja väärä vastaus + niiden arvioinnit)
 2. Arviointi: Valitse arviointi (oikea vastaus on 100% oikein.)
  • Useita oikeita vaihtoehtoja sisältävissä kysymyksissä oikeat vastaukset ovat yhteensä 100%. Eli jos kaksi vaihtoehtoa neljästä on oikein, annetaan oikeista kummastakin 50% pisteistä.
  • Jos usea vastaus on oikein, niin vääristä vastauksista kannattaa antaa yhteensä -100%. Muutoin vastaaja saa aina täydet pisteet valitsemalla kaikki vaihtoehdot.

   Vaihtoehdot

 3. Tallenna lopuksi
 4. Voit myös lisätä tenttikysymykset tekstitiedostona Moodle-kurssille: Tenttikysymysten lisääminen tekstitiedostona


2.  Tentti-aktiviteetin lisääminen
 1. Klikkaa Hallintatyökaluissa "Muokkaustila päälle"
 2. Klikkaa Lisää aktiviteetti tai aineisto > valitse Tentti > Lisää

  Lisää tentti

Määritä tentin asetukset (tässä ovat olennaisimmat asetukset):

Yleiset
 • Nimi: Anna tentille nimi, joka näkyy kurssin etusivulla.
 • Tehtävänanto: ohjeet opiskelijalle tentin tekemistä varten.
Ajastus
 • Tenttiaika alkaa: Ota käyttöön, ja aseta tentin alkamisaika (pvm + kellonaika). Opiskelija ei näe tenttikysymyksiä ennen tätä ajankohtaa.
 • Tenttiaika päättyy: Ota käyttöön, ja aseta tentin päättymisaika (pvm + kellonaika). Opiskelija ei pysty vastaamaan tenttiin tämän ajankohdan jälkeen.
 • Suoritusaika: Määrittelee sen, kuinka monta minuuttia tenttisuoritus voi enimmillään kestää. Älä aseta tätä ristiriitaan tentin alkamis- ja päättymisaikojen kanssa. Yleensä suoritusaikaa ei oteta käyttöön (katso tarkemmin huomiolaatikko alla). Opiskelijalle tentin navigaatiossa näytettävä ajastin "Aikaa jäljellä" aktivoituu kaikissa tenteissä siinä vaiheessa, kun tenttiaikaa on alle tunti jäljellä.
 • Kun aika menee umpeen: Asetus kannattaa olla muodossa: "Keskeneräiset palautuksen jätetään automaattisesti", jolloin Moodle tallentaa tenttiajan päättyessä opiskelijan vastauksen hänen puolestaan (jos opiskelijalla tentti on vielä kesken ja verkkoyhteys toimii moitteettomasti).
 • Armonaikaa palauttamiselle: Edellyttää ns. armonajan käyttöönottoa kohdassa "Kun aika menee umpeen". Armonaika on lisäaikaa, jolloin tentin voi ainoastaan tallentaa (opiskelija ei pääse muuttamaan kysymysten vastauksia). Huom. jos käytät armonaikaa, Moodle ei tallenna automaattisesti opiskelijan keskeneräisiä vastauksia vaan opiskelijan on huolehdittava tallennuksista ajan puitteissa itse.
Arviointi
 • Hyväksymisraja: Hyväksytyn suorituksen minimiarvosana (pisteet). Rajaa voi hyödyntää Edistymisen seuranta ja Rajoita pääsy -asetuksissa.
 • Montako suorituskertaa sallitaan?: Kuinka monta kertaa osallistuja saa tehdä tentin (auki- ja päättymisaikojen sisällä)
 • Arviointitapa: Jos tentissä on useita suorituskertoja, voit määrittää, mikä saaduista arvosanoista viedään opiskelijan arviointikirjaan (korkein, keskiarvo, ensimmäinen, viimeisin).
Kysymysten sijoittelu sivuille
 • Uusi sivu: Kuinka monta kysymystä sijoitetaan kullekin sivulle. Vastaukset tallentuvat osallistujan siirtyessä uudelle sivulle.
  Huom! Kysymyksiä kannattaa laittaa kohtuullinen määrä yhdelle sivulle. Jos on kymmeniä kysymyksiä yhdellä sivulla, niin Moodlen tentti voi toimia hitaasti.
Kysymysten toiminta
 • Kysymysten toimintatapa: määrittelee, miten kysymykset tentissä toimivat. Asetus vaikuttaa ennen kaikkea siihen, miten opiskelijalle näytetään tentin pistetys, oikeat vastaukset ja palaute.
  • Oletus on "palaute tentin lopuksi": Opiskelijan tulee palauttaa koko tentti ennen kuin vastaukset arvioidaan ja hän saa nähdä pisteet, oikeat vastaukset tai palautetta tentistä.
  • Lisää tietoa muista Kysymysten toimintatavoista

Tuloksista näytetään opiskelijoille
 • Tulosten näyttämisen vaikuttaa valittu kysymysten toimintatapa (edellinen kohta). Valitse mitä tietoja ja milloin opiskelijalle näytetään tentin tuloksista.
 • Lisää tietoa eri vaihtoehdoista Tuloksista näytetään opiskelijoille
Safe Exam Browser
 • Osa tenteistä suoritetaan sähköisinä, valvottuina salitentteinä opiskelijan omalla laitteella. Tenttiminen tapahtuu Moodlessa tai muussa oppimisympäristössä joko avoimena tai suljettuna Safe Exam Browser–selainta (SEB) käyttäen.
 • Normaaleissa Moodle-tenteissä asetus: Vaadi Safe Exam Browserin käyttö: Ei.
 • : Vaadi Safe Exam Browserin käyttö: Kyllä, katso tarkemmat ohjeet:

Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa
 • Voit rajoittaa pääsyä tenttiin salasanalla
Palaute kokonaisuudesta
 • Palaute kokonaisuudesta: Voit määritellä opiskelijalle näytettävän Suorituksen yleispalautteen Arvosanan raja -kohtiin määrittele prosentteina rajat, joiden sisälle sijoittuva tulos antaa tietynlaisen palautteen opiskelijalle. Kirjoita Palaute-kenttiin palautetekstit, esim. Hylätty/Hyväksytty.
Tallenna lopuksi asetukset sivun alareunasta.


3. Kysymysten lisääminen tenttiin

 1. Pääset lisäämään kysymyksiä tenttiin klikkaamalla tentin nimä kurssin etusivulla > klikkaa Hammasratasta > "Muokkaa tenttiä".

  Muokkaa tenttiä


 2. "Muokkaa tenttiä" -sivulla voit lisätä kysymyksiä tenttiin klikkaamalla Lisää-linkkiä
  • Lisää kysymys... tee kysymys, joka myös lisätään tenttiin.
  • Kysymyspankista lisää kysymyspankissa oleva kysymys.
  • Lisää satunnainen kysymys... voi lisätä satunnaisen kysymyksen haluamastasi kategoriasta (eli Kysymyspankissa olevista kategorioista).

  Huom! Yhdelle sivulle kannattaa lisätä max. 10 kysymystä. Jos tenttisivulla yli 10 kysymystä, niin tentti voi hidastella opiskelijoille.

  Lisää kysymys

 3. Tarvittaessa jaa tenttikysymykset eri sivuille: Tenttikysymysten sivuttaminen tentin eri sivuille
 4. Määrittele tentille Arviointimaksimi > Tallenna. Tämä kannattaa olla sama luku kuin Pisteet yhtensä, koska Moodle skaalaa tentin kokonaispisteet automaattisesti valitun maksimiarvosanan mukaisesti.
 5. Tämän jälkeen tentti on valmis. Tentin sivulla Hammasrattaasta mm. pääset esikatselemaan tenttiäsi, näkemään opiskelijoiden tuloksia ja arvioimaan käsin Essee-vastaukset.


Huomioitavaa:

Miksi en pysty enää muokkaamaan tenttiä kokeiltuani sitä Vaihda rooliin > opiskelija -tilassa?
Jos opettaja testaa tenttiä  opiskelijaroolissa tenttiä ja lähettää tentin arvioitavaksi, ei ole enää mahdollista muokata tenttiä tai lisätä tenttiin kysymyksiä. Kuitenkin yksittäisiä tenttikysymyksiä pääsee edelleen muokkaamaan.
Ratkaisuna on testata tenttiä Esikatselu-tilassa. Tämä tehdään seuraavasti: siirry ko. tentti-aktiviteettiin > klikkaa Esikatsele tenttiä > testaa tehdä tentti.

Sanaston automaattilinkityksen poistaminen Tentti-aktiviteetista
Jos olet sallinut Moodle-kurssilla Sanaston automaattilinkityksen, se kannattaa poistaa Tentti-aktiviteetista seuraavasti: klikkaa Tentti-aktiviteetissa Hammasratasta > Suodattimet > Sanaston automaattilinkitys > Pois käytöstä > Tallenna muutokset.