Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee eurokoodit pohjarakenteiden näkökulmasta, 2) tuntee kaivantoturvallisuuteen ja kaivantotyypin valintaan vaikuttavat tekijät, 3) tietää tukiseinän mitoittamisen kulun ja tukiseinän mitoittamiseen vaikuttavat tekijät, 4) osaa mitoittaa yhdeltä tasolta tuetun tukiseinän käsin laskentana rajatasapainotilamenetelmällä, 5) osaa laskea varmuuden kaivannon pohjan hydraulista murtumista vastaan perinteisillä laskentakaavoilla, 6) tuntee teräsrakenteisten tukiseinien ja tukiseinän tukirakenteiden mitoituksen kulun, 7) tuntee teräsmateriaalin erityispiirteet tukiseinien näkökulmasta, 8) tietää Suomessa käytettävät paalutyypit ja niiden toimintatavat, 9) tuntee paalujen mitoitusrajatilat ja geoteknisen kestävyyden määritysperiaatteet, 10) tietää paalujen koekuormituksen menetelmät, 11) osaa huomioida pohjarakenteiden pitkäaikaiskestävyyteen, 12) tuntee geosuunnittelun tietomallintamisen periaatteet, 13) tietää kuinka geopolymeereja voidaan hyödyntää pohjarakentamisessa.