Yleislääketieteen ydinpiirteisiin kuuluvat valikoimattomien potilaiden kohtaaminen ja hoito, kokonaisuuksien ymmärtäminen ja hallinta, terveyden edistäminen, tiimityö sekä epävarmuuden ja muutoksen sieto.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä sairastavuuteen vaikuttavat yksilö- ja väestötason tekijät
• diagnosoida ja hoitaa tavallisimmat sairaudet
• kohdata potilaan oma kokemus sairaudesta ja havaita potilaan suhtautuminen sairauteensa
• toimia ehkäisevän lääketieteen asiantuntijana perusterveydenhuollossa
• soveltaa käytäntöön terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn menetelmiä yksilö-,
perhe- ja väestötasolla
• toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä ja käyttää hyväksi tiimin jäsenten asiantuntijuutta
• hallita vastaanoton ajankäyttöään
• monen asian yhtäaikainen huomioiminen laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen työotteen avulla

Sisältö
Potilaiden hoidon toteutuminen perusterveydenhuollossa ja Käypä hoito –suositusten valossa, moniongelmaisen potilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen perusterveydenhuollossa, tutkimustiedon kriittinen arviointi ja hyödyntäminen kliinisessä potilastyössä, hoidon suunnittelu ja asiantuntijalausuntojen laadinta sosiaalivakuutusjärjestelmää varten, keskeinen terveydenhuoltolainsäädäntö, lastenneuvolatyö, terveydenhuollon ammatinharjoittajien valvonta, ajoterveyden kokonaisvaltainen arviointi ja terveyskeskusharjoittelujakso.

Toteutustavat
Luennot, teemapäivät, ennakkotehtävät ja pienryhmätyöskentely. Yhden viikon syventävä käytännön terveyskeskusharjoittelujakso, johon sisältyy oppimistehtäviä.