Osaamistavoitteet / Learning outcomes:

Seminaarityöskentelyn myötä opiskelija osaa vertailla erilaisia tutkimuksellisia lähtökohtia ja osaa suhteuttaa oman Pro gradu -tutkielmansa alan yleiseen traditioon. Seminaarien myötä opiskelija osaa käyttää keskeisiä alansa käsitteitä ja oppii alan keskustelua. Lisäksi seminaarityöskentelyn myötä opiskelija osaa osallistua tutkimusalaan liittyvään keskusteluun ja osaa argumentoida ja puolustaa omaa tutkimusaihettaan ja tuloksiaan akateemisten käytäntöjen valossa.

Sisältö / Contents:

Tutkielmatyöskentely koostuu opiskelijoiden pitämistä tutkielmaseminaareista (seminaarit I, II, III). Seminaarissa perehdytään tutkielman aihepiirin kirjallisuuteen ja ongelmakohtiin. Seminaari I pidetään työn alkuvaiheessa. Noin 10(-15) sivun mittaisessa tutkimussuunnitelmassa esitetään tutkielman aihepiiri, ongelmanasettelu, mahdolliset hypoteesit, aineistot, menetelmät, alustava sisältörunko, rahoitus, aikataulu ja tutkielman ohjaaja(t). Seminaari II pidetään tutkielman kirjoitusvaiheen käynnistyttyä, jolloin opiskelija esittelee työn sisältörungon, teoreettisen viitekehyksen sekä empiirisen tarkastelun suuntaviivat kiinnittäen samalla huomiota jo kohtaamiinsa ongelmiin. Seminaari III:ssa esitetään ohjaajien kommenttien pohjalta muokattu lähes lopullinen versio. Tällöin opiskelija esittelee työn keskeiset lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset ratkaisut sekä keskeiset tulokset ja niiden evaluoinnin. Seminaarissa toinen opiskelija toimii työn opponenttina. Opponointi tehdään kirjallisena.

Toteutustavat / Learning activities and teaching methods:

Seminaarit I, II ja III

Aikataulu / Schedule
Matkailumaantieteen pro gradu -seminaarit järjestetään syksyllä 2022:
Tourism Geographies thesis seminars in the Fall 2022:

Tarvittaessa 1. kerta jo syyskuun alussa (ota yhteyttä jarkko.saarinen@oulu.fi jos sinulla on seminaari I-III tarvetta jo ennen 21.09.2022)
(keskiviikko/Wed 21.09.2022 14:15-16:00 FY311)
(keskiviikko/Wed 19.10.2022 14:15-16:00 FY311)
keskiviikko/Wed 17.11.2022 13:15-14:45 ETÄNÄ
keskiviikko/Wed 14.12.2022 14:15-16:00 ETÄNÄ

Seminaariryhmän vetäjä professori Jarkko Saarinen tiedottaa seminaariryhmän ilmoittautuneita suoraan sähköpostilla. Jos suunnitellet matkailu -teemaista gradua niin ota yhteyttä seminaariryhmän vetäjään, ja jos haluat osallistua matkailumaantieteen pro gradu -seminaareihin ilmoittaudu ryhmään.

Seminaarit ovat pääosin etänä zoomin kautta. Ensimmäinen kerta voidaan pitää kontaktina jos ryhmässä niin halutaan. Zoom -linkki lähetetään ryhmään ilmoittautuneille.

Seminars will be based mainly on an online mode. The first seminars in Sept. can be held on-site, in Room FY311. Double-degree students are welcome to the seminars to present their Seminars I and III (on-line only, via zoom).


Suoritustavat ja arviointikriteerit / Assessment methods and criteria:

Seminaarityöskentelyyn osallistuminen. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko / Grading:
Hyväksytty/hylätty.


Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu kaikkiin niihin erikoistumisalojen seminaariryhmiin, joihin aiot osallistua. Ilmoittautuminen on tärkeää myös silloin, kun tarkoituksenasi on käydä seuraamassa muiden esityksiä oman erikoistumisalan ulkopuolella.

Osallistuminen:
Kaikkien erikoistumisalojen seminaareissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Jokaisen Pro gradu -seminaari -opintojaksolle osallistujan tulee seurata vähintään 14 seminaariesitystä. Tähän ei lasketa omia esityksiä, joita kertyy kaikkiaan kolme.

Opiskelijoiden tulee pitää itse kirjaa seminaareihin osallistumisistaan. Kun osallistut seminaarikerralle kirjaa ylös: päivämäärä, ryhmän erikoistumisala (se ryhmä, jonka seminaariin osallistut), seminaariesiintyjien ja heidän töidensä nimet (työnimi käy myös). Pidä kirjaukset tallessa, jotta voit näyttää sen tarvittaessa oman seminaariryhmäsi vetäjälle.

Myös seminaarien vetäjät voivat pitää kirjaa osallistujista. Tarvittaessa opiskelijan on kuitenkin pystyttävä itse toteamaan, että kaikki vaadittavat 14 esitystä omien esitysten lisäksi on seurattu. Tämän vuoksi oma kirjanpito on tarpeen.

Jos olet seurannut esityksiä pitkältä ajanjaksolta, mutta et muista, kuinka monta esitystä olet seurannut, aloita kirjanpito seuraavasta mahdollisesta seminaarista. Osallistu mahdollisuuksien mukaan seminaareihin kunnes olet valmistumassa. Tässä vaiheessa kertoja on todennäköisesti riittävästi.

Maantieteen maisteriopintoinfo:

Maisteriopinnoista pidetään joka lukuvuoden alussa infotilaisuus, joka on suunnattu kaikille maisteriopintojaan aloittaville sekä maisteriopinnoista kiinnostuneille opiskelijoille. Infotilaisuudessa käydään läpi mm. maisteriopintojen rakennekaavio ja HOPS, maisterivaiheen eri ohjaustahot, valmistumisprosessi, graduprosessi yleisesti sekä graduasioita erikoistumisalojen vastuuhenkilöiden esitteleminä.