Opintojakso koostuu kolmesta moduulista, joita opiskelija voi suorittaa haluamansa määrän:

  1. keskustelunanalyysin perusteet (2 op)
  2. keskustelunanalyyttinen litterointi (1 op)
  3. perehtyminen syventävään keskustelunanalyysin teemaan (2 op)

Opintojakson kolme eri moduulia suoritettuaan opiskelija 

  1. osaa tarkastella vuorovaikutuksen keskeisiä ilmiöitä käyttäen keskustelunanalyysin peruskäsitteitä (perusteet),
  2. osaa litteroida aidoista vuorovaikutustilanteista kerättyä aineistoa kasvavalla tarkkuudella (litterointi) ja
  3. kykenee itsenäisesti perehtymään johonkin vuorovaikutuksen ilmiöön tai keskustelunanalyyttiseen tutkimusteemaan (syventävä).