Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee organisaatioiden kehittämisen keskeiset käsitteet, prosessit ja menetelmät
  • osaa tunnistaa keskeisiä muutostrendejä, jotka liittyvät organisaatioiden toimintaan
  • osaa määritellä yritysvastuullisuuden sekä sosiaalisen kestävyyden periaatteet ja kertoa miten ne näkyvät organisaatioiden toiminnassa
  • osaa arvioida millaisia yritysvastuullisuushaasteita organisaatio voi kohdata toimiessaan Suomessa ja kansainvälisesti
  • osaa etsiä ratkaisuja vastuullisuushaasteiden ratkaisemiseksi
Sisältö

Työelämän laatu, yhteiskuntavastuu, yritysvastuullisuus, code of conduct, vastuullisuusraportointi, sosiaalinen kestävyys, harmaa talous, terve organisaatio, kestävä arvon tuottaminen, organisaatiomallit, oppiva organisaatio

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Viikkotehtävät (40% arvosanasta) sekä ryhmätyö (60%)

Toteutustavat

Luento-opetus 18h, ryhmätyö 60h ja itsenäinen opiskelu 56h Lähiopetusta 18 h

Oppimateriaalit

-

Lisätiedot
  • Opetuskieli: Suomi. Aineistossa voidaan käyttää myös englanninkielistä materiaalia.

  • Ajoitus: Periodit 3 - 4

  • Kohderyhmä: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman opiskelijat

  • Vastuuhenkilö: Dosentti Arto Reiman

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimukset: -

Yhteydet muihin opintojaksoihin: -

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kielet

suomi

Taso

Aineopinnot

Oppiaine

Tuotantotalous

Jakso sisältyy seuraaviin tutkinto-ohjelmiin/OPSeihin