Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
  • osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä
  • ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä
  • ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia
  • ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut
Sisältö

Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys, työhyvinvointi, tuottavuus, lainsäädäntö ja standardit, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta, työsuojelun vastuut ja velvollisuudet, riskit, kuormitustekijät, riskienarviointi, onnettomuudet ja työtapaturmat sekä niiden tutkiminen, yritysturvallisuus, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, integroitu HSEQ-johtaminen, osallistuminen

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (tehtävät). Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Toteutustavat

Verkkoluennot 2h/viikko. Verkkoluennot 18h, tehtävät ja muu itsenäinen opiskelu 116h.

Oppimateriaalit

-

Lisätiedot
  • Opetuskieli: Suomi

  • Ajoitus: Periodit 3 - 4

  • Kohderyhmä: Tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijat ja muissa koulutusohjelmissa tuotantotalouden sivuainekokonaisuutta opiskelevat.

  • Vastuuhenkilö: Dosentti Arto Reiman

  • Lisätiedot: Korvaa kurssin 555265P Työsuojelu ja työturvallisuusjohtaminen

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimukset: -

Yhteydet muihin opintojaksoihin: -

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kielet

suomi

Taso

Perusopinnot

Oppiaine

Tuotantotalous

Vastuuhenkilöt

Arto Reiman