Available courses

Kurssilla tarkastellaan trauman ja kirjallisuuden suhdetta niin henkilökohtaisen kuin kulttuurisen muistamisen kannalta. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää niitä kulttuurintutkimuksellisia ja yhteiskunnallisia menetelmiä, joiden avulla voidaan tarkastella kirjallisuuden, muistamisen ja …
Tieteenfilosofisia aiheita lähestytään luennolla ongelmalähtöisesti. Pyrimme hahmottamaan, mikä on kunkin teeman tausalla oleva ongelma tai mihin ongelmaan kukin vastaus pyrkii vastaamaan. Ongelman kautta tutustumme ratkaisuvaihtoehtoihin ja niiden herättämään keskusteluun tieteenfilosofia…
Luentokurssilla edetään kronologisesti tarkastelemalla sodan taustoja, syitä sekä itse sotatapahtumia ja maailmanhistoriaan vaikuttanutta rauhanprosessia. Erinomaisen mielenkiintoinen aikajakso on myös talvisodan rauhan eli Moskovan rauhan jälkeinen aika kevättalvesta 1940 kesään 1941 eli v…
Opiskelijat johdatetaan alkuperäiskansatutkimuksen eettisiin ja käsitteellisiin lähtökohtiin, ja samoin kuin saamentutkimuksen suuntauksiin. Opintojakson aikana tutustutaan alkuperäiskansa- ja saamentutkimuksen perusteisiin sekä perehdytään alkuperäiskansojen ja tutkimuksen väliseen suhtee…
Kielten ja lähialojen jatko-opiskelijoille ja tutkijoille suunnatulla kurssilla käsitellään pohjoisen alueen (Suomi, Skandinavia, Luoteis-Venäjä ja Viro) kielitilanteita ja alueen kielten välisiä kontakteja. Kurssi sisältää asiantuntijaluentoja, keväällä järjestettävän seminaa…
Viro–suomi-tandemkurssilla Oulun yliopiston viron kielen opiskelijat ja Tarton yliopiston suomen kielen opiskelijat muodostavat tandempareja, jotka tapaavat videoyhteyksin Zoom-alustalla itselleen sopivina ajankohtina harjoitellakseen viroa ja suomea. Kurssilla keskitytään suullisen kielitaidon …
Kurssilla tutustutaan mm. teknisen viestinnän peruskäsitteisiin, minimismiin, informaatiosuunnitteluun ja sisällön visualisointiin. Kurssin päätyttyä opiskelija hallitsee teknisen viestinnän perusperiaatteet, -käsitteet ja tyylin sekä tuntee kirjoittamisprosessin. Hän osaa suunnitella ja …